پیدا

ظریف...

درخواست حذف اطلاعات

ظریف: حسن نیت نشان دهد، در حوزه های غیر از همکاری می کنیم امور خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران یی: ????در صورتی که شاهد حسن نیت از طرف در اجرای توافق هسته ای باشیم، این توافق، زیربنایی (برای همکاری) خواهد بود و نه سقف آن و امکان دارد که در حوزه های دیگر هم تعامل کنیم. ????درخواست دیدار با خارجه ندادم و فکر هم نمی کنم چنین درخواستی مطرح کنم/فارس # @akhbarefori